Propozície

Pokyny a základné informácie:

Hlavný organizátor:

Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.
Obecný úrad Topoľčianky
ZŠ Topoľčianky
OZ Obehni Slovensko Bratislava

Usporiadatelia:
Jana Mária Obernauer
Jozef Barát

Miesto a dátum konania:
Zámocky park Topoľčianky, piatok 17.november 2017 o 10:30 hod.

Disciplína:
8 km beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, asfaltové
a lesné cesty

16 km beh zámockým parkom a lesoparkom v Topoľčiankach, turistické lesné
trasy v okolí zrúcaniny hradu Hrušov

Prezentácia:
17.11.2017 od 8:00 hod. do 10:00 hod. na nádvorí Zámku

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:
8:00 – 10:00 hod Prezentácia bežcov
10:30 hod Štart 16 km behu
10:40 hod Štart 8 km behu
12:30 hod Vyhodnotenie výsledkov
od 13:00 do 19:00 hod Občerstvenie, neriadená degustácia mladých vín vo vinárstve Château Topoľčianky spojená s prehliadkou sudovej pivnice a archívu.

Technické zázemie:
šatne a úschovňa v priestoroch nádvoria Zámku

Účastnícky limit:
200 bežcov

Časový limit:
2 hodiny

Kategórie:
16 km trasa : muži – bez rozdielu veku, ženy – bez rozdielu veku;
8 km trasa: muži – bez rozdielu veku, ženy – bez rozdielu veku

Štartovné:
18 € do 31.10.2017; 20€ od 1.11.2017 do 16.11.2017

Štartovný balíček obsahuje:
– štartovné číslo, čip na meranie času
– občerstvenie na trase a v cieli behu
– účastnícku medailu a malé prekvapenie pre každého bežca v cieli
– kupón na občerstvenie pred degustáciou
– vínny pas na degustáciu mladých vín a prehliadku pivníc Château
Topoľčianky

Prihlasovanie, registrácia bežcov:
– online na stránke podujatia www.chateaurun.sk
– bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení
štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia.
– Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s
potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.
– registrácia v deň podujatia nie je možná!

Platba štartovného:
IBAN SK96 1100 0000 0029 4345 6889
Pri platbe poprosíme do poznámky uviesť vygenerovaný variabilný symbol,
ďakujeme. Po pripísaní úhrady na účet bude zaktualizovaný zoznam bežcov,
ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti:
zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do
10.11.2017 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku
podujatia.

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na
iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne
na info@chateaurun.sk najneskôr do 31.10.2017 Kontaktovať nás však musí
osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom
účastníkovi. Štartový balík preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového
balíka už nie je preregistrácia možná.

Meranie časov a výsledky:
Meranie zabezpečuje KRILL. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po
skončení podujatia na stránke na web stránke podujatia. Bežci budú vo
výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu
po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť
zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za
škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou
bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku
prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba:
Bude zaistená na trati behu a v priestore štartu a cieľa.

Upozornenia pre pretekárov:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a
nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

* Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré
údaje uvedené v týchto propozíciach. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré
by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo
zmeny trasy.

Partneri podujatia:
Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.
Národný Žrebčín Topoľčianky
Lesy SR, OZ Topoľčianky
Obecný úrad Topoľčianky
Pepsi Slovakia
Go Create Performance s.r.o.
Hyperice
ArchMax
SpiderTech